Оценка на персонала

Центърът за оценка на персонала представлява комплексен метод за оценка на специфични умения, професионални компетенции и личностови характеристики. Този подход се прилага най-често за оценка на средно и висше мениджърско ниво.

Кога се прилага Центъра за оценка?

  • При подбор за ключови или мениджърски позиции
  • Резултатите от проведената оценка намират приложение при решения за повишение, планиране на приемствеността /succession planning/, промяна и оптимизиране на структурата на компанията
  • Assessment практиките могат да бъдат прилагани и при идентифициране, привличане и развитие на таланти като част от стажантска програма.
  • Центърът за оценка може да бъде полезен в установяването на нуждите от обучения и в оценката на ефективността на трейнинг програмите спрямо работното представяне на служителите.

Какви са предимствата на метода?

  • Центърът за оценка е един от най-обективните инструменти за наблюдение и оценка, тъй като оценяването се извършва чрез директно наблюдение на реално поведение
  • Съчетава различни методи и инструменти, като използва техните възможности и предимства в зависимост от целта на проекта
  • Симулира реални професионални ситуации, реални организационни и междуличностни процеси и води до проявата на автентични поведения у участниците
  • Този метод дава възможност за прогнозиране на бъдещото поведение на участниците, на техните потенциални реакции и действия в определени ситуации